۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۲ مهر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور روستایی و شوراها دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
معرفي مدير كل

معرفی سرپرست دفتر

 ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ: ﺣﺴﯿﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ

محل تولد: نهبندان

سابقه خدمت: 26 سال

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ:

    دیپلم:                       

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ: زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ر ار: اﯿ و ریزی رو    

دﮐﺘﺮی: ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی روﺳﺘﺎﯾﯽ

 

ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﻘﺎﻻت:

 ﻧﻘﺶ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت در ﭘﺎﯾﺪاری ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ "ﭼﺎپ ﮐﺸﻮر ﺑﺮزﯾﻞ"

ﻧﻘﺶ درآﻣﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در ﭘﺎﯾﺪاری ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ"ﭼﺎپ ﮐﺸﻮر  لهستان"

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﻬﻞ آﺑﺎد و ﭼﺎﻫﺪاﺷﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻫﺴﺘﺎن ﻋﺮﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺮداران

 ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ:

ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻬﺒﻨﺪان (1375-1385)

ﻣﺪرس ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ                

مشاوره آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ در ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ:

 1. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻌﺰﯾﺮات آرد و ﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان

2.ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﭼﻪ دوﮐﻮﻫﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان

3.  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان

4.ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان

5.  دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان

6.ﺑﺨﺸﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان

7.  ﺑﺨﺸﺪار ﺑﺨﺶ ﺷﻮﺳﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان

8.  ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان

9.ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

10. ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﻮام، ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

11. ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎن

12.   مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری خراسان جنوبی

ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:

ﻋﻀﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺎن

ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان (1367-1370)

ﺑﺎزرس وﯾﮋه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ (1376-1383)

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان (1393-1394)

ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮرای ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان از ﺳﺎل (1385-1392)

ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻮﺳﻒ و ﻧﻬﺒﻨﺪان (1385-1392)

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 100ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺳﻒ (1385-1390)

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺎرﯾﺎن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان

ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن، ﺷﺎﻫﺪ و ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

تاریخ به روز رسانی: 1401/05/26
تعداد بازدید: 1970
Powered by DorsaPortal